Algemene voorwaarden verhuurVerhuur » Voorwaarden

 1. Betreft.

  Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Happy Inflatable Oirschot, hierna te noemen verhuurder en verkoper de in de overeenkomst met name genoemde huurder en koper.

 2. Kredietwaardigheid.

  Elke met de Happy Inflatable aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Happy Inflatable van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De huurder zal toestaan dat Happy Inflatable zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

 3. Waarborgsom.

  De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Happy Inflatable een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. Happy Inflatable behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel 16 Opzegging/ontbinding lid 2 bedoeld. Happy Inflatable is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Happy Inflatable heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

 4. Verzekering.

  De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

 5. Aansprakelijkheid.

  Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 6. Betaling.

  Betaling dient te geschieden à contant bij aflevering of af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Happy Inflatable is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. Happy Inflatable is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 7. Duur van de overeenkomst.

  Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 8. Levering en terugbezorging.

  De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Happy Inflatable op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Happy Inflatable zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Happy Inflatable een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van verhuurder op verdere schadevergoeding. Tenzij anders overeengekomen verzorgt Happy Inflatable het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorg dag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Happy Inflatable het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 18.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Indien Happy Inflatable zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Happy Inflatable ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Happy Inflatable, een door Happy Inflatable te bepalen, schade te betalen. In geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

 9. Verplichtingen huurder.

  De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich en overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Inflatable aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.

 10. Weersinvloeden.

  Happy Inflatable behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Happy Inflatable, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Happy Inflatable reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter rente zal niet verschuldigd zijn.

 11. Controle op goede staat van goederen.

  De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

 12. Reparatie.

  Indien reparatie noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden. Het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 13. Schade en gebreken.

  De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Happy Inflatable te melden. Zonder toestemming van Happy Inflatable mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Happy Inflatable slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. Happy Inflatable is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 14. Mededelingsverplichtingen huurder.

  Huurder dient Happy Inflatable onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Happy Inflatable dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt. Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld wordt, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

 15. Annulering.

  Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.
  Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 10 % van de totale prijs
  Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 25 % van de totale prijs
  Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 40 % van de totale prijs
  Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 50 % van de totale prijs
  Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs

 16. Ontzegging/ontbinding.

  De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden stopgezet. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij Happy Inflatable. Indien partijen zijn overeengekomen dat Happy Inflatable bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Happy Inflatable worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Happy Inflatable gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Happy Inflatable bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstmarge te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Happy Inflatable op verdere schadevergoeding.

 17. Vervanging.

  Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan Happy Inflatable terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Happy Inflatable een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

 18. Wijzigingen.

  Wijzigingen aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd gaan.

 19. Eigendom.

  Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van Happy Inflatable. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

 20. Toepasselijk recht.

  Op alle door Happy Inflatable gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 21. Geschillen.

  Op alle overeenkomsten van Happy Inflatable is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Happy Inflatable, dan wel, ter keuze van Happy Inflatable, van de plaats van vestiging van de huurder.